Aktuality

Pozvánka na rokovanie II. Výročnej konferencie OPK Ilava, ktoré sa bude konať dňa 11. 09. 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Domu kultúry v Ilave na I. poschodí

 • Otvorenie, voľba mandátovej, volebnej  a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľov
 • Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku výročnej konferencie
 • Kontrola plnenia uznesenia Konferencie OPK zo dňa 07. 04. 2019
 • Správa o činnosti  OPK Ilava od konania I. výročnej konferencie OPK
 • Návrh plánu hlavných smerov činnosti OPK Ilava na nastávajúce obdobie
 • Zhodnotenie činnosti OPK od konania I. Výročnej konferencie predsedom Dozornej rady OPK
 • Správa o činnosti disciplinárnej komisie OPK
 • Účelový príspevok - účel jeho využitia
 • Správa mandátovej komisie
 • Diskusia
 • Voľba predstavenstva, dozornej rady a disciplinárnej komisie OPK
 • Správa volebnej komisie
 • Správa návrhovej komisie, návrh na uznesenie a jeho prijatie
 • Ukončenie výročnej konferencie OPK Ilava

 

Prezentácia delegátov od 15.30 hod.

Originál pozvánky na stiahnutie tu


 

Nikdy nevypaľuj trávu, usmrcuješ bezbranné živočíchy, likviduješ prirodzený úkryt pre zver a ich potravu a poškodzuješ povrchovú vrstvu zeme

vypalovanie travy